Svalövs kommun

Personuppgifter

Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Syftet med att behandla personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till Svalövs kommun så ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet tydligt framgå. Det kan exempelvis handla om att du har ansökt om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag och att vi då behöver personuppgifterna för att handlägga ärendet.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket, Länsstyrelsen eller andra myndigheter.

Vad händer med personuppgifterna?

På denna webbplats kan du komma i kontakt med Svalövs kommuns verksamheter på olika sätt. Du kan skicka e-post, använda e-tjänster och e-service eller lämna en synpunkt.

När du kontaktar oss så lämnar du personuppgifter om dig själv. Det görs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. I de fall det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrationssystem.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi behandlar?

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs inom kommunens olika verksamhetsområden är det varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter. Information om hur du kontaktar personuppgiftsansvarig finns här Öppnas i nytt fönster..

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av Svalövs kommun när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Kontakta den förvaltning som hanterar dina personuppgifter eller dataskyddsombudet om du vill ha mer information.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter men eftersom vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av en offentlig myndighet är denna rättighet begränsad.
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller inte behandling av personuppgifter som stödjer sig på myndighetsutövning.
  • Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
  • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (som byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är kommunens tillsynsmyndighet.

Vi kan komma att göra ändringar i denna informationen. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Publicerad: 2018-05-23

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun